ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಗ್ರಹಣೆ

 

ವಿವರ

ದಿನಾಂಕ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 •  

Invitation for Quotations for AMC of ALL IN ONE  Computers , Desktops, Laptops and Table top Printers for the year 2023-24 of SPMU-DRIP office, Bengaluru ,vide ltr No:CE/SPMU_DRIP/AMC/Quotations/2023-24/208 dtd:24-08-2023

24-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Invitation for Quotations for supply of "PRINTED STATIONERY ARTICLES" to the Office of Chief Engineer WRD, Bangalore vide letter no:WRD/ESO/stationery/2023  Dated:22-08-2023

22-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Invitation for Quotations for supply of Quick Heal Total Security, Antivirus software to Computers of SPMU-DRIP office and DSO Office, Bengaluru under National Shopping Procedures vide ltr No:CE/SPMU_DRIP/EE-2/AEE-4/AE-3/Antivirus/2023-24/186 dtd:11-08-2023 11-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Invitation for quotations for AME of manpower for CE office ,Dam Safety Organisation ,Bangaluru,Karnataka for the year 2023-24  under National shopping procedures vide letter No:WRD/DSO/CE/Manpower/2023-24/01 Dated:15/07/2023. 15-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Quotations for the "Repair & Re- connection Work of the LAN" in the Office of Chief Engineer WRD, Bangalore vide letter no:WRD/ESO/E-Office/2019-20  Dated:1-07-2023 1-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for the work of Consultancy Services-Appointment of Environment and Social Development Consultant in the State of Karnataka Under World Bank Aided DRIP Phase-II Programme under National Shopping Procedure -Call-2:vide RFQ No.79/2023-24 Dated: 20.06.2023 20-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Quotations for the Comprehensive Customer Care Contract (AMC) of Photo copier and printer machine Ricoh Aficio installed in the office Chief Engineer, WRD, Bangalore vide Notification No.WRD/XEROX-AMC/2023 dated:12-06-2023 12-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for the work of Drilling of test holes/investigation hole to check the permeability and carrying out stage Water Percolation / Permeability test and grouting to the test /investigation hole at desired pressure in Kabini dam vide RFQ No.03/2023-24 Dated: 07.06.2023 07-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for Preparation of DPR and conducting Feasibility Studies and submission of Report for installation of Stop Log Gates in the Kabini Dam in the State of Karnataka under World Bank funded DRIP-II programme vide RFQ No.04/2023-24 Dated: 07.06.2023 07-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for Conducting Health Assessment of Hydromechanical, Electrical Components of Taraka Dam in the State of Karnataka under World Bank Aided DRIP Phase-II Programme vide RFQ No.02/2023-24 Dated: 07.06.2023 07-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for Conducting Health Assessment of Hydromechanical, Electrical Components of Kabini Dam in the State of Karnataka under World Bank Aided DRIP Phase-II Programme vide RFQ No.02/2023-24 Dated: 07.06.2023

07-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

ಸಕಾಇಂ, ನಂ.2 ಜಲ ಮಾಪನ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಲ್ಲಿರುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಾಹನ KA 13 G 0399 ರ ಮೊಹರ್‌ ಬಂದ್‌ ಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಾಹನದ ಮೊಹರ್‌ ಬಂದ್‌ ಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: ೧ಜಮಾವಹಾ/ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ-3/ವಾಹನ ಹರಾಜು/2023-24/200 ದಿ:22-05-2023

22-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ  SERVER ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/Server/2022, ದಿನಾಂಕ: 11.05.2023

11-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ  6 ಸಂಖ್ಯೆ ALL  IN ONE  ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್  ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ   ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/ಗಣಕ-ಯಂ/2022, ದಿನಾಂಕ: 11.05.2023

11-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Short Term Quotation Notification for the "Repair of Ricoh and Printer Machine Model IM 2702BW vide Notn No.WRD/ESO/XEROX MACHINE/2021-22 dated:29-04-2023

29-04-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Tender Notification for Supply of Man Power Personnel of different category to AC-IWRM, Bangalore vide Notn No.ACIWRM/CE/MP/2022-23/ 01 Dt:2/3/23/CALL-2 Dt: 23/03/2023

23-03-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Corrigendum to Invitation for quotations for supply of manpower to SPMU - DRIP Office, WRDO, Anand Rao Circle, Bengaluru, Karnataka for the year 2023-24  under National shopping procedures

16-03-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Invitation for quotations for supply of manpower to SPMU - DRIP Office, WRDO, Anand Rao Circle, Bengaluru, Karnataka for the year 2023-24  under National shopping procedures

14-03-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Providing Manpower for Water Quality Labs of KERS, K R Sagara for the year 2023-24 (Under NHP) vide Tender Notn No.IFT/08/2022-23

06-03-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ  6 ಸಂಖ್ಯೆ ALL  IN ONE  ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/ಗಣಕ-ಯಂ/2022, ದಿನಾಂಕ: 03.03.2023

03-03-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ  SERVER ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/Server/2023/ ದಿನಾಂಕ: 03.03.2023

03-03-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Tender Notification for Supply of Man Power Personnel of different category to AC-IWRM, Bangalore vide Notn No.ACIWRM/CE/MP/2022-23/01

28-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Invitation for Quotation for supply of all in one Desktops tp KERS, K R Sagara, under National Shopping Procedures vide Notn No:CE & NO/WRDO/SPMU-Unit/AIO Desktops/2022-23/26 dated 23-02-2023

23-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ Server ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/Server/2023/ ದಿನಾಂಕ: 08-02-2023

08-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for Preparation of DPR and conducting Feasibility Studies and submission of Report for installation of Stop Log Gates in the Kabini Dam in the State of Karnataka under World Bank funded DRIP-II programme vide RFQ No.16/2022-23 Dated: 09.02.2023

09-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for the work of Drilling of test holes/investigation hole to check the permeability and carrying out stage Water Percolation / Permeability test and grouting to the test /investigation hole at desired pressure in Kabini dam vide RFQ No.15/2022-23 Dated: 09.02.2023

09-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for Conducting Under Water Videography using ROV (Remotely Operated
Vehicle) and submission of detailed inspection reports on upstream and downstream sites of Kabini Dam under World Bank funded DRIP-II programme vide RFQ No.14/2022-23 Dated: 09.02.2023

09-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for Conducting Health Assessment of Hydromechanical, Electrical Components of Kabini Dam in the State of Karnataka under World Bank Aided DRIP Phase-II Programme vide RFQ No.13/2022-23 Dated: 09.02.2023

09-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

Request For Quotation (RFQ) / National Shopping Procedure for Conducting Health Assessment of Hydromechanical, Electrical Components of Taraka Dam in the State of Karnataka under World Bank Aided DRIP Phase-II Programme vide RFQ No.12/2022-23 Dated: 09.02.2023

09-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ All in one ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/ಗಣಕ-ಯಂ/2022, ದಿನಾಂಕ: 04.02.2023

04-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

Invitation of Quotation for consultancy services-appointment of environment & social development expert/consultant in the state of Karnataka under worldbank aided DRIP phase-II programme vide letter: CE&NO/SPMU-DRIP/E&S Consultant/2022-23/24 Dated-02/02/2023

02-02-23  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

Invitation for Quotation for Supply and Installation of Laptops, to SPMU-DRIP Office, WRDO, and O/o ACS, GoK, PA Section Vikas Soudha Anand Rao Circle, Bengaluru vide Letter: CE&NO/SPMU-DRIP/Electronic Goods/2022-23/25  Date:-02/02/2023

 

02-02-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
 

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 20 KVA UPS ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/UPS/2022, ದಿನಾಂಕ: 04.01.2023

04-01-23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ All in one ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/ಗಣಕ-ಯಂ/2022, ದಿನಾಂಕ: 04.01.2023

04-01-23  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  

INVITATION FOR TENDERS FOR THE PROCUREMENT OF SPARES & CHARTS FOR OPERATION AND MAINTENANCE OF METEOROLOGICAL STATIONS UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE FOR THE YEAR 2022-23 THROUGH e-PROCUREMENT PORTAL VIDE LETTER No.EE/WRDO/IID-3/AE-1/NHP/Supply/O&M/Tender/2022-23/750 DATED:27.12.2022

27-12-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 20 KVA UPS ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ (2nd Call)  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/UPS/2022, ದಿನಾಂಕ: 12.12.2022

 12-12-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ All in one ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ (2nd Call) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/ಗಣಕ-ಯಂ/2022, ದಿನಾಂಕ: 12.12.2022

 12-12-22   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF STEEL ALMIRAHS TO THE OFFICE OF CHIEF ENGINEER, WRDO, ANAND RAO CIRCLE, BENGALURU VIDE LETTER NO:ಟಿ ಆಂಡ ಪಿ/ಬೇಡಿಕೆ/ಇಎಸ್ ಕ್ಯೂ/2022,ದಿನಾಂಕ:01.12.2022

01-12-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ All in one ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/ಗಣಕ-ಯಂ/2022, ದಿನಾಂಕ: 21.11.2022

 21-11-22   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 20 KVA UPS ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/UPS/2022, ದಿನಾಂಕ: 18.11.2022

 18-11-22   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

INVITATION FOR BIDS FOR THE WORK OF PROCUREMENT OF SPARES & CHARTS FOR OPERATION AND MAINTENANCE OF METEOROLOGICAL STATIONS UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE FOR THE YEAR 2022-23 VIDE LETTER No.EE/GD-2/B/AE-1/NHP/Gauging material supply/Tender/2022-23/1331 DATED:10.11.2022

10-11-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

CORRIGENDUM IN INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF MULTI FREQUENCY GNSS RECEIVER WITH BASE, ROVER ALONG WITH CONTROLLER AND FIELD SOFTWARE, KERS, K.R. SAGARA, SRIRANGAPATNA TALUK, MANDYA DISTRICT, KARNATAKA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER No. CE&NO/SPMU-DRIP/EE-2/AEE-1/AE-2/2022-23/502 DATED:10.11.2022

10-11-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF ALMIRAH, WOODEN TABLES FOR COMPUTERS, AND CHAIRS TO THE O/O SPMU-DRIP, ANAND RAO CIRCLE, BENGALURU, KARNATAKA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER NO: CE&NO/SPMU-DRIP/EE-2/AEE-1/AE-2/2022-23/489, DATED:27.10.2022

27-10-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF ALMIRAH, WOODEN TABLES FOR COMPUTERS, AND CHAIRS TO THE O/O ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT, PA SECTION AND TECHNICAL SECTION (TA-7), WATER RESOURCES DEPARTMENT, VIKASA SOUDHA, BENGALURU, KARNATAKA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER NO: CE&NO/SPMU-DRIP/EE-2/AEE-1/AE-2/2022-23/488, DATED:27.10.2022

27-10-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF MULTI FREQUENCY GNSS RECEIVER WITH BASE, ROVER ALONG WITH CONTROLLER AND FIELD SOFTWARE, KERS, K.R. SAGARA, SRIRANGAPATNA TALUK, MANDYA DISTRICT, KARNATAKA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER No. CE&NO/SPMU-DRIP/LAB EQUIPMENTS/2022-23/18 DATED:25.10.2022

25-10-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLYING AND INSTALLING OF DIGITAL LABORATORY CALIFORNIA BEARING RATIO TEST APPARATUS (AS PER IS:2720) AND PROFOMETER, KERS, K.R. SAGARA, SRIRANGAPATNA TALUK, MANDYA DISTRICT, KARNATAKA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER No. CE&NO/SPMU-DRIP/LAB EQUIPMENTS/2022-23/17 DATED:12.10.2022

 12-10-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR NON-COMPREHENSIVE ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT PROPOSAL FROM AUTHORISED FIRM FOR COMPUTER DESKTOPS/LAPTOPS AND PRINTERS TO OFFICE OF CHIEF ENGINEER, WATER RESOURCES DEVELOPMENT ORGANISATION, BENGALURU VIDE LETTER NO: WRDO/ESO/AME(CPL)/2022-23 DATED:21.09.2022

21-09-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR BIDS FOR SUPPLY, INSTALLATION, AND MAINTENANCE OF SCADA SYSTEM FOR BENNETHORA RESERVOIR IN KALBURAGI DISTRICT IN KARNATAKA UNDER NHP VIDE LETTER NO: EE/KNNL/BNT/DN/PB-3/2022-23/750 DATED:19.09.2022

19-09-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATION FOR REPAIR WORKS OF LAN(LOCAL AREA NETWORKS) TO THE OFFICE OF CHIEF ENGINEER, WRDO, ANAND RAO CIRCLE, BANGALORE VIDE LTR NO.ಜಸಅ/ಇಎಸ್‌ಓ/LAN/EST/2022 ದಿ:19-09-2022 19-09-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATION FOR PRINTING OF 06 GUIDELINE BOOKLETS UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER NO: WRD/SPMU-Unit/Booklets/2022-23/16,  DATED:16.09.2022 16-09-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF BACKPACK, PEN DRIVE, SCRIBBLING PAD, PEN, IDENTITY CARD(ID) WITH TAG, L FOLDER UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER NO:WRD/SPMU-Unit/Stationery/2022-23/13,  DATED:13.09.2022 13-09-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR PRINTING OF GUIDELINE BOOKLETS UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER NO: WRD/SPMU-Unit/Booklets/2022-23/09,  DATED:08.09.2022

08-09-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  

INVITATION OF QUOTATION FOR SUPPLY OF ALMIRAH, CHAIRS, AND STOOLS TO THE O/O ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT, PA SECTION AND TECHNICAL SECTION (TA-7), WATER RESOURCES DEPARTMENT, VIKASA SOUDHA, BENGALURU, KARNATAKA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER NO: CE&NO/SPMU-DRIP/FURNITURE/2022-23/11, DATED:08.09.2022

 08-09-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

INVITATION OF QUOTATION FOR SUPPLY OF ALMIRAH, WOODEN TABLES FOR COMPUTERS, AND CHAIRS TO O/O SPMU-DRIP, ANAND RAO CIRCLE, BENGALURU, KARNATAKA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURE VIDE LETTER NO: CE&NO/SPMU-DRIP/FURNITURE/2022-23/10, DATED:08.09.2022

08-09-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF PRINTED STATIONERY ARTICLES/MATERIALS TO THE OFFICE OF CHIEF ENGINEER, WRDO, ANAND RAO CIRCLE, BANGALORE VIDE LTR NO.ಜಸಅ/ಇಎಸ್‌ಓ/ಕಹೇಮುಲೇಸಾ/2022 ದಿ:26-08-2022

26-08-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌/ ಜೆರಾಕ್ಸ್‌ ಕಾಟ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳು (Computer Consumables) ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಉಗ್ರಾಣ/ಇಎಸ್‌ಓ/ಲೇಸಾ/2022-23  11-08-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
REQUEST FOR QUOTATION FOR WORK OF CONDUCTING UNDERWATER VIDEOGRAPHY OF UPSTREAM FACE OF VANI VILAS SAGAR DAM USING ROV (REMOTELY OPERATED VEHICLE) UNDER DRIP-II, vide Notification No: V.J.N.L/UBP/E.E/D.7/HYR/Tender notification/2022-23/04, Dt:12.07.2022 12-07-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
TENDER NOTIFICATION FOR THE SUPPLY OF 0.1 mg WEIGHING BALANCE-1 NO AND MICROPROCESSOR FLAME PHOTOMETER -1 NO TO MUNIRABAD (KERS) WATER QUALITY LAB, LEVEL -II AT MUNIRABAD FOR THE YEAR 2022-23 UNDER NHP vide TENDER NOTIFICATION NO.CRO/HYD Div No.1/KERS/TENDER-01/2022-23 Dtd:27-06-2022 27-06-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
TENDER NOTIFICATION FOR THE SUPPLY OF PUNDIT LAB+ULTRASONIC TESTING INSTRUMENT TO MTIB LAB AT KERS, K R SAGARA FOR THE YEAR 2022-23 UNDER NHP vide TENDER NOTIFICATION NO.CRO/TSD/KERS-TENDER-01/2022-23 Dtd:27-06-2022 27-06-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
TENDER NOTIFICATION FOR SUPPLY OF HOT AIR OVEN TO RMB LOCATED AT KERS, K R SAGARA FOR THE YEAR 2022-23 UNDER NHP 24-06-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

TENDER NOTIFICATION FOR SUPPLY OF UNIVERSAL PENETROMETER DIGITAL TYPE FOR SOIL, HYDRAULIC SAMPLE EXTRUDER ELECTRONIC CUM HAND OPERATED AND DE-AIRED WATER APPARATUS TO SMB-1 LOCATED AT KERS, K R SAGARA FOR THE YEAR 2022-23 UNDER NHP

24-06-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR BIDS FOR UPGRADATION OF EXISTING 10 MANUAL RIVERGUAGE STATIONS TO HYDROLOGICAL OBSERVATION SITES AND ESTABLISHING 03 NEW HYDROLOGICAL OBSERVATION SITES IN SOUTHERN KARNATAKA COMING UNDER THE JURISDICTION OF MYSORE CIRCLE BY SUPPLY, TESTING, COMMISSIONING, OPERATIONS AND MAINTENANCE  OF CONTINUOUS DISCHARGE  FLOW METERS, WATER LEVEL RECORDERS, TELEMETRY DATA TRANSMISSION AND INTEGRATE WITH DATA CENTER LOCATED AT BENGALURU, KARNATAKA UNDER NHP vide TENDER NOTIFICATION NO.04/2022-23/717-28 Dt:23-06-2022

23-06-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR BIDS FOR UPGRADATION OF EXISTING 11 RIVERGUAGE STATIONS TO HYDROLOGICAL OBSERVATION SITES IN NORTHERN KARNATAKA COMING UNDER THE JURISDICTION OF YERMARUS CIRCLE BY SUPPLY, TESTING, COMMISSIONING, OPERATIONS AND MAINTENANCE  OF CONTINUOUS DISCHARGE  FLOW METERS, WATER LEVEL RECORDERS, TELEMETRY DATA TRANSMISSION AND INTEGRATE WITH DATA CENTER LOCATED AT BENGALURU, KARNATAKA UNDER NHP vide TENDER NOTIFICATION NO.252/2022-23 Dt:14-06-2022 14-06-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR BIDS FOR CONSTRUCTION OF COMPOUND WALL WITH MAIN GATE TO THE REGIONAL DATA PROCESSING CENTRE (I.I CIRCLE OFFICE) AT YERMARUS CAMP, DISTRICT RAICHUR UNDER NHP vide Notification No. EE/IID/-3/K/AE-2/NHP/COMPOUND WALL/TENDER/2022-23  Dt:07-06-2022 07-06-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR BIDS FOR FENCING WORK OF BEGUR AND UDIGALA TRG STATION- PACKAGE-14 THROUGH NATIONAL COMPETITIVE BIDDING UNDER NHP vide Notification No. 02/2022-23  Dt:29-04-2022 29-04-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
 

INVITATION FOR TENDER FOR CONDUCTING HYDROGRAPHIC SURVEY OF "ALMATTI RESERVOIR PROJECT" TO ASSESS THE TOTAL CAPACITY AT FRL BY USING ADVANCED IBS EQUIPMENTS FOR THE YEAR 2021-22 UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide Notification No. CRO/HYD/KERS/TENDER/06/2021-22 Dt:31-03-2022

31-03-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
 

INVITATION FOR BID FOR SUPPLY OF FURNITURE TO I.I. CIRCLE,YERMARUS AND I.I. SUB-DIVISION NO.4,YERMARUS CAMP,RAICHUR UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT FOR THE YEAR 2021-22 vide Ltr No.EE/tech-1/FURNITURE/2021-22 Dt:28-03-2022

28-03-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
 

INVITATION FOR BID FOR SUPPLY,INSTALLATION,TESTING,COMMISSIONING,OPERATION AND MAINTENANCE OF SCADA SYSTEM FOR UPPER TUNGA PROJECT IN SHIVAMOGGA DISTRICT IN KARNATAKA UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide Ltr No:EE/UTPDN/SMG/KNNL/PB-3/T.N.No.53/2021-22/4260 Dt:31-03-2022

31-03-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
 

INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY,INSTALLATION,TESTING,COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF RTDAS FOR HYDROLOGICAL INFORMATION SYSTEM OF 16 AUTOMATIC WEATHER STATION (AWS) & 237 TELEMETRIC RAINGAUGE STATIONS (TRG) WITH TELEMETRY SYSTEM UNDER YERMARUS CIRCLE (BAGALKOT,KALBURGI & DHARWAD DIVISIONS) AND INTEGRATE WITH DATA CENTRE LOCATED AT BANGALORE, KARNATAKA UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide Ltr No.EE/GD-2/BGK/PB/NHP/TN/TRG-AWS/2021-22/1522 Dt:30-03-2022

 30-03-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
 

INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY,INSTALLATION,TESTING,COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF RTDAS FOR HYDROLOGICAL INFORMATION SYSTEM OF 08 AUTOMATIC WEATHER STATION (AWS) & 184 TELEMETRIC RAINGAUGE STATIONS (TRG) WITH TELEMETRY SYSTEM UNDER MYSORE CIRCLE (MYSORE & HASSAN DIVISIONS) IN KARNATAKA AND INTEGRATE WITH DATA CENTRE LOCATED AT BANGALORE, KARNATAKA UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide Ltr No.EE/No.1EE/IID/MYS/PB-2/NHP/TRGAWS/2021-22/2992-3006 Dt:29-03-2022

29-03-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR UNDERWATER INVESTIGATION OF U/S FACE OF KRS DAM UNDER DRIP PHASE 2 IN KRISHNARAJASAGARA DAM UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES,vide Notification No: 149/2021-22, Dt:19-03-2022

19-03-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF MOMENTOS TO THE DELEGATES ATTENDING THE 1st TC MEETING OF DRIP PHASE II AND III FROM 09th - 12th MARCH 2022 AT MYSORE, KARNATAKA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES,vide Ltr CE/WRD/SPMU-DRIP/1st TC Meeting/EE2/AEE2/AE4/2021-22/10, Dt:25-02-2022

25-02-22   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATION FOR PROVIDING TRANSPORTATION FACILITY FROM 09th - 12th MARCH 2022 AT MYSORE, KARNATAKA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES,vide Ltr CE/WRDO/SPMU-DRIP/1st TC Meeting/2021-22/10, Dt:22-02-2022 22-02-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF FURNITURES REQUIRED FOR SPMU-DRIP OFFICE,WRDO, ANAND RAO CIRCLE, BENGALURU UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT,vide Ltr CE/WRD/SPMU-DRIP/EE-2/AEE-1/AE-5/Quotation/2021-22/692'A', Dt:23-02-2022 23-02-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR NATIONAL COMPETETIVE BIDDING FOR SUPPLY, INSTALLATION AND MAINTENANACE OF SCADA SYSTEM FOR HIPPARAGI BARRAGE AND PUMPING STATIONS IN BELAGAVI DISTRICT, KARNATAKA UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide Notn No:KNNL/HBC/PB/TND/SCADA/2021-22/3135, Dt:19-01-2022 19-01-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR NATIONAL COMPETETIVE BIDDING FOR SUPPLY, INSTALLATION AND MAINTENANACE OF SCADA SYSTEM FOR MARKANDEYA DAM IN BELAGAVI DISTRICT, KARNATAKA UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide Notn No:KNNL/GRBCC-2/DB/TND/2021-22/Dt:12-01-2022 12-01-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR IBS HYDROGRAPHIC SURVEY FOR KRS, KABINI, BASAVASAGARA AND MALAPRABHA RESERVOIRS UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide Notn No:CRO/HYD/KERS/TENDER/04/2021-22/Dt:11-01-2022 11-01-22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR PROCUREMENT OF NON-CONSULTANCY SERVICES-DIGITISATION OF EXISTING RECORDS OF WRDO UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide Notn No:06/2021-22/Dt:31-12-2021

31-12-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR FENCING WORK OF NALADI TRG STATION IN MADIKERI TALUK AND IRAKASANDRA TRG STATION IN KORATAGERE TALUK UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT IN KODAGU AND TUMKUR DISTRICTS vide Notn No:06/2021-22/Dt:21-12-2021 (2 nd CALL)

21-12-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR EXTENSION OF AWS STATION (CHAIN LINK FENCING) UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT FOR HOLENARASIPURA AND KONANUR STATIONS IN HASSAN DISTRICT vide Notn No:01/jamaviha/Yosha-3/Tender Notn-04/2021-22 Dt:15-12-2021 15-12-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF MAN POWER TO SPMU-DRIP OFFICE FROM 01.12.2021 TO 31.03.2022 UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No:WRD/SPMU-DRIP/MANPOWER/2021-22/409 Dt:16-11-2021

16-11-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY OF SLAKE DURABILITY APPARATUS TO RRB AT KERS, K.R SAGARA FOR THE YEAR 2021-22 UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide IFT No:01/2021-22 Dt:10-11-2021

10-11-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY OF FLASH POINT AND FIRE POINT APPARATUS TO RRB AT KERS, K.R SAGARA FOR THE YEAR 2021-22 UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide IFT No:01/2021-22 Dt:10-11-2021

10-11-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY OF UNIVERSAL PENETROMETER WITH PENETRATION CONE TO RRB AT KERS, K.R SAGARA FOR THE YEAR 2021-22 UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide IFT No:01/2021-22 Dt:10-11-2021

10-11-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY OF MECHANICAL SIEVE SHAKER WITH ALL ACCESSORIES TO SMB-2 AT KERS, K.R SAGARA FOR THE YEAR 2021-22 UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide IFT No:01/2021-22 Dt:10-11-2021

10-11-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY OF DIGITAL MICROPROCESSOR BASED TRIAXIAL OUTFIT TO SMB-1 AT KERS, K.R SAGARA FOR THE YEAR 2021-22 UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide IFT No:01/2021-22 Dt:10-11-2021 10-11-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY OF SILVER SCHMIDT PCN DIGITAL (REBOUND HAMMER) TO MTIB LAB AT KERS, K.R SAGARA FOR THE YEAR 2021-22 UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No :CRO/TSD/KERS/TENDER-05/2021-22 Dt:10-11-2021

10-11-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY OF DOUBLE DISTILLATION PLANT FOR WATER QUALITY LAB AT KERS K.R SAGARA FOR THE YEAR 2021-22 UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No :CRO/TSD/KERS/TENDER-05/2021-22 Dt:10-11-2021

10-11-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY OF MUFFLE FURNACE TO WATER QUALITY LAB AT KERS K.R SAGARA FOR THE YEAR 2021-22 UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No :CRO/TSD/KERS/TENDER-05/2021-22 Dt:10-11-2021

10-11-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR TENDER FOR PROCUREMENT OF CIVIL WORKS (FENCING OF METEOROLOGICAL STATIONS) UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide NO :05/2021-22 Dt:25-10-2021

25-10-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

TENDER NOTIFICATION FOR PROVIDING MAN POWER OF DIFFERENT CATEGORY TO SPMU OFFICE UNDER NHP FOR THE YEAR 2021-22 AND 2022-23 vide NO:WRDO/GD-2/NHP/TN/MANPOWER/2021-22 Dt:01-10-2021

01-10-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  

INVITATION FOR SHORT TERM TENDER NOTIFICATION FOR THE WORK OF IBS HYDROGRAPHIC AND TOPOGRAPHIC BY DRONE SURVEY FOR VANI VILASA SAGARA RESERVOIR UNDER NHP vide NO:CRO/HYD/KERS/SHORT TERM TENDER/01/2021-22 Dt:24-09-2021

24-09-21

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 •  

INVITATION OF TENDER FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF IT EQUIPMENTS UNDER NHP vide NO:EIC/WRDO/NHP/TA-3/AE-13/2021-22/Dt:11-08-2021

11-08-21 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
 •  
INVITATION FOR BIDS FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING, OPERATION AND MAINTENANCE OF REAL TIME DATA ACQUISITION SYSTEM FOR GHATAPRABHA CANAL SYSTEM, KARNATAKA UNDER NHP vide NO:EE/KNNL/GRBCC-5/DB/2021-22/402 Dt:16-07-2021  16-07-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR BIDS FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING, OPERATION AND MAINTENANCE OF REAL TIME DATA ACQUISITION MONITORING SYSTEM FOR BHADRA CANAL SYSTEM, KARNATAKA UNDER NHP (INDENT NO.30894) vide NO:EE/KNNL/BDN-4/PB-5/NHP/Tender Notification/No.02/2021-22/ Dt:29-06-2021 29-06-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR PROVIDING MANPOWER TO WATER QUALITY LABS AT KERS,K.R.SAGARA,MANDYA FOR THE YEAR 2021-23 UNDER NHP vide NO:IFT No.12/2020-21/ Dt:15-03-2021 15-03-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN DHARWAD DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IID4/PB1/NHP/TENDER/2020-21/1126 Dt:11-02-2021 11-02-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN GADAG DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IID4/PB1/NHP/TENDER/2020-21/1127 Dt:11-02-2021 11-02-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN KOPPAL DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IID4/PB1/NHP/TENDER/2020-21/1125 Dt:11-02-2021 11-02-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR SUPPLY OF FURNITURE TO DIVISIONAL AND SUBDIVISIONAL DATA CENTRES UNDER NHP vide NO:WRDO/NHP/FURNITURE/2020-21/2 Dt:11-02-2021 11-02-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN BELAGAVI DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IID4/PB-1/NHP/TENDER/2020-21/1051 Dt:02-02-2021 02-02-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN HAVERI DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IID4/PB-1/NHP/TENDER/2020-21/1050 Dt:02-02-2021 02-02-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN KARWAR DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IID4/PB-1/NHP/TENDER/2020-21/1049 Dt:02-02-2021 02-02-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
TENDER NOTIFICATION FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF IT EQUIPMENTS UNDER NHP vide NO:CE/WRD/Hyd Unit/TA-3/AE-13/2020-21/Dt:29-01-2021 29-01-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
TENDER NOTIFICATION FOR NATIONAL COMPETITIVE BIDDING FOR SUPPLY,INSTALLATION AND MAINTENANCE OF SCADA SYSTEM FOR BHADRA DAM,CHIKKAMAGALUR DISTRICT,KARNATAKA UNDER NHP vide NO:EE/KNNL/BDN-4/PB-1/NHP/Tender Notification No:22/2020-21/2063 Dt:07-01-2021 07-01-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
TENDER NOTIFICATION FOR NATIONAL COMPETITIVE BIDDING FOR SUPPLY,INSTALLATION AND MAINTENANCE OF SCADA SYSTEM FOR HIDKAL DAM AND DHUPDAL WEIR IN BELAGAVI DISTRICT,KARNATAKA UNDER NHP vide NO:KNNL/GRBCC-2/DB/TND/2020-21/2867 Dt:05-01-2021 05-01-21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN MYSORE DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,IID/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 Dt:12-11-2020 12-11-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN MANDYA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,IID/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 Dt:12-11-2020 12-11-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN KODAGU DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,IID/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 Dt:12-11-2020 12-11-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN CHAMARAJANAGARA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,IID/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 Dt:12-11-2020 12-11-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
TENDER NOTIFICATION FOR NATIONAL COMPETITIVE BIDDING FOR SUPPLY,INSTALLATION AND MAINTENANCE OF SCADA SYSTEM FOR HIDKAL DAM AND DHUPDAL WEIR IN BELAGAVI DISTRICT,KARNATAKA UNDER NHP vide NO:KNNL/GRBCC-2/DB//TND/2020-21/2109 Dt:04-11-2020  04-11-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR  TENDER FOR SUPPLY OF MICROPROCESSOR FLAME PHOTOMETER TO WATER QUALITY LAB AT KERS,K.R.SAGARA,MANDYA FOR THE YEAR 2020-21 UNDER NHP vide NO:CRO/TSD/KERS/TENDER/-09/2020-21 Dt:08-10-2020 08-10-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR  TENDER FOR SUPPLY OF HORIZONTAL AUTOCLAVE MACHINE TO WATER QUALITY LAB AT KERS,K.R.SAGARA,MANDYA FOR THE YEAR 2020-21 UNDER NHP vide NO:CRO/TSD/KERS/TENDER/-09/2020-21 Dt:08-10-2020 08-10-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN UDUPI DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,GDH/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 dated 23-09-2020 23-09-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN SHIVAMOGGA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,GDH/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 dated 23-09-2020 23-09-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN MANGALURU DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,GDH/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 dated 23-09-2020 23-09-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN DAVANAGERE DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,GDH/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 dated 23-09-2020 23-09-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN CHITRADURGA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,GDH/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 dated 23-09-2020  23-09-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN CHIKKAMAGALURU DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,GDH/NHP-3/PB-3/Piezometers/2020-21 dated 23-09-2020 23-09-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR SHORT TERM TENDER NOTIFICATION FOR THE WORK OF IBS SURVEY FOR VANI VILASA SAGARA RESERVOIR UNDER NHP (CALL-2) vide NO:CRO/HYD/KERS/SHORT TERM TENDER/01/2020-21 Dt:14-08-2020 14-08-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR PROVIDING MAN POWER FOR WATER QUALITY LAB AT KERS,K.R.SAGARA,MANDYA FOR THE YEAR 2020-21 UNDER NHP vide NO:IFT/No.06/2020-21/ Dt:13-08-2020 13-08-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF VIJAYAPURA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IIDn-3/KLB/TS-2/TENDER/2020-21/122 Dt:22-06-2020 22-06-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF BELLARY DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IIDn-3/KLB/TS-2/TENDER/2020-21/122 Dt:22-06-2020 22-06-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF BAGALAKOTE DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IIDn-3/KLB/TS-2/TENDER/2020-21/122 Dt:22-06-2020 22-06-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
CORRIGENDUM NOTIFICATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER NHP vide NO:EE/IIDn-3/KLB/TS-2/TENDER/2020-21/104 Dt:18-06-2020 18-06-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF KALABURAGI DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IIDn-3/KLB/TS-2/TENDER/2020-21/104 Dt:11-06-2020 11-06-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF RAICHUR DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IIDn-3/KLB/TS-2/TENDER/2020-21/104 Dt:11-06-2020 11-06-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF YADAGIRI DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IIDn-3/KLB/TS-2/TENDER/2020-21/104 Dt:11-06-2020 11-06-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR TENDER FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF BIDAR DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/IIDn-3/KLB/TS-2/TENDER/2020-21/104 Dt:11-06-2020 11-06-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR SHORT TERM TENDER NOTIFICATION FOR THE WORK OF IBS SURVEY FOR BHADRA RESERVOIR AND VANI VILASA SAGARA RESERVOIR UNDER NHP vide NO:CRO/HYD/KERS/SHORT TERM TENDER/04/2019-20 Dt:06-03-2020 06-03-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN BENGALURU RURAL DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:11-02-2020 11-02-20   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN BENGALURU URBAN DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:11-02-2020 11-02-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN CHIKKABALLAPURA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:11-02-2020 11-02-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN KOLARA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:11-02-2020 11-02-20   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN RAMANAGARA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:11-02-2020 11-02-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN TUMAKURU DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:11-02-2020 11-02-20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN MANGALORE DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,GDH/NHP-3/PB-3/Mangalore/2019-20 dated 16-12-2019 16-12-19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN HASSAN DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/No.1,GDH/NHP-3/PB-3/Hassan/2019-20 dated 16-12-2019 16-12-19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR UPGRADATION OF KERS DATA CENTRE UNDER NHP vide NO:CRO/TSD/KERS/NHP PLUMBING AND ELECTRICAL/2019-20   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN TUMKUR DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:06-12-2019 06.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN RAMANAGARA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:06-12-2019 06.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN MYSORE DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/03 Dt:06-12-2019 06.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN MANDYA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:06-12-2019 06.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN KOLARA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/03 Dt:06-12-2019 06.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN KODAGU DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:06-12-2019  06.12.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN CHIKKABALLAPURA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/03 Dt:06-12-2019 06.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN CHAMARAJANAGARA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:06-12-2019 06.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN BANGALORE URBAN DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/ Dt:06-12-2019 06.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN BANGALORE RURAL DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1,I.I.D/WRDO/MYS/NHP-3/2019-20/03 Dt:06-12-2019 06.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN CHIKKAMAGALUR DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1.GDH/NHP-3/PB-3/Chikkamagaluru/2019-20/DATED:05-12-2019  05.01.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN CHITRADURGA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1.GDH/NHP-3/PB-3/Chithradurga/2019-20/DATED:05-12-2019 05.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN DAVANGERE DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1.GDH/NHP-3/PB-3/Davanagere/2019-20/DATED:05-12-2019 05.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN SHIVAMOGGA DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1.GDH/NHP-3/PB-3/Shivamogga/2019-20/DATED:05-12-2019 05.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN UDUPI DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/NO.1.GDH/NHP-3/PB-3/Udupi/2019-20/DATED:05-12-2019  05.12.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY, MOUNTING OF CRANE ON VEHICLE (EXCLUDING VEHICLE) AND TESTING AND COMMISSIONING ON FLOW MEASURING SITE UNDER NHP vide NO:EE/GD2/STR/NHP/QUOTATION/2019-20/1037/DATED:04-12-2019 04.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF YADGIR DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/GD2/PB-1/NHP/QUOTATION/2019-20/1025 DATED: 03-12-2019 03.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF VIJAYAPUR DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/GD2/PB-1/NHP/QUOTATION/2019-20/1025 DATED: 03-12-2019  03.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF RAICHUR DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/GD2/PB-1/NHP/QUOTATION/2019-20/1025 DATED: 03-12-2019 03.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF KALABURAGI DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/GD2/PB-1/NHP/QUOTATION/2019-20/1025 DATED: 03-12-2019 03.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF BIDAR DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/GD2/PB-1/NHP/QUOTATION/2019-20/1025 DATED: 03-12-2019 03.12.19   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF BALLARY DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/GD-2/PB-1/NHP/QUOTATION/2019-20/1025 DATED: 03-12-2019 03.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF BAGALKOT DISTRICT UNDER NHP vide NO:EE/GD2/PB-1/NHP/QUOTATION/2019-20/1025 DATED: 03-12-2019 03.12.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN KOPPAL DISTRICT vide NO:EE/NO.4/IID/DWD/NHP/PIEZOMETERS/KOPPAL/2019-20/826 DATED: 27-11-2019 27.11.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN KARWAR DISTRICT vide NO:EE/NO.4/IID/DWD/NHP/PIEZOMETERS/KARWAR/2019-20/824 DATED: 27-11-2019 27.11.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN HAVERI DISTRICT vide NO:EE/NO.4/IID/DWD/NHP/PIEZOMETERS/HAVERI/2019-20/822 DATED: 27-11-2019 27.11.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN GADAG DISTRICT vide NO:EE/NO.4/IID/DWD/NHP/PIEZOMETERS/GADAG/2019-20/825 DATED: 27-11-2019 27.11.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN DHARWAD DISTRICT vide NO:EE/NO.4/IID/DWD/NHP/PIEZOMETERS/DHARWAD/2019-20/821 DATED: 27-11-2019 27.11.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN BELAGAVI DISTRICT vide NO:EE/NO.4/IID/DWD/NHP/PIEZOMETERS/BELAGAVI/2019-20/823 DATED: 27-11-2019 27.11.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
CORRIGENDUM NOTIFICATION FOR THE SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF RTDAS FOR HYDROLOGICAL INFORMATION SYSTEM OF AUTOMATIC WEATHER STATION (AWS) & TELEMETRIC RAINGAUGE STATIONS (TRG) WITH TELEMETRY SYSTEM IN KARNATAKA AND INTEGRATE WITH DATA CENTRE LOCATED AT BENGALURU, KARNATAKA. vide NO:WRDO/GD-2/PB/TN/TRG-AWS/Corrigendum/2019-20/984 DATED: 21-11-2019  21.11.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 •  
CORRIGENDUM FOR THE SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANACE OF DWLR'S WITH TELEMETRY SYSTEM IN PIEZOMETERS OF GROUND WATER IN KARNATAKA AND INTEGRATE WITH DATA CENTRE GROUND WATER LOCATED AT BENGALURU, KARNATAKA vide No:EE/No.1EE/IID/MYS/PB-2/NHP/DWLR/2019-20/CR-1 DATED:25-11-2019 25.11.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF IT EQUIPMENTS (Computers) UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide NO:CE/WRD/Hyd-Unit/TA-3/AE-13/2019-20/ DATED: 14-11-2019 14.11.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR COMPREHENSIVE THREE YEARS ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT FOR MAINTENANCE OF WATER LEVEL MEASURING EQUIPMENT AND ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILES COMING UNDER GAUGING DIVISION NO 2, BAGALKOT, UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide NO:EE/GD2/PB-1/NHP/QUOTATION/2019-20/ 931 DATED: 12-11-2019 12.11.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR CONSTRUCTION OF REGIONAL DATA PROCESSING CENTRE BUILDING (IRRIGATION INVESTIGATION CIRCLE) AT YERAMARUS CAMP. vide NO:EE/IID-3/K/AE-2/NHP/BUILDING/TENDER/2019-20/447 DATED: 12-11-2019 12.11.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR BIDS FOR THE SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF DIGITAL WATER LEVEL RECORDER (DWLRs) WITH TELEMETRIC SYSTEM IN PIEZOMETERS OF GROUND WATER IN KARNATAKA AND INTEGRATE WITH DATA CENTER GROUND WATER LOCATED AT BANGALORE, KARNATAKA. vide IFB NO:KA-NHP-GW/DWLR/06/2019-20 DATED: 16-10-2019 16.10.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
NATIONAL COMPETITIVE BIDDING FOR THE SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF RTDAS FOR HYDROLOGICAL INFORMATION SYSTEM OF AUTOMATIC WEATHER STATION (AWS) & TELEMETRIC RAINGAUGE STATIONS (TRG) WITH TELEMETRY SYSTEM IN KARNATAKA AND INTEGRATE WITH DATA CENTER LOCATED AT BANGALORE, KARNATAKA. vide IFB NO:KA-NHP-RTDAS-01/2019-20 DATED: 14-10-2019 14.10.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
CANCELLATION NOTIFICATION FOR CONSTRUCTION OF REGIONAL DATA CENTRE BUILDING (IRRIGATION INVESTIGATION CIRCLE) AT YERAMARUS CAMP, DIST: RAICHUR vide No.EE/IID-3/K/AE-2/NHP/Building/Quotation/2019-20/308 dated 09-09-2019 9.9.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN TUMAKURU, CHIKKABALLAPURA,KOLAR,RAMANAGARA,BENGALURU URBAN,BENGALURU RURAL DISTRICTS UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT (PACKAGE-5) vide No.EE/NO 1/IID/WRDO/MYS/NHP-3/PID-1745/PKG-5/02/2019-20/1682-96 dated 07-09-2019 7.9.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN MYSURU, MANDYA, CHAMRAJANAGARA, KODAGU, HASSAN, MANGALURU DISTRICTS UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT (PACKAGE-4) vide No.EE/NO 1/IID/WRDO/MYS/NHP-3/AWPID-9813/PKG-4/2019-20 dated 23-08-2019 23.8.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF FURNITURE AND MATERIALS TO KERS DATA CENTRE, KR SAGARA UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No.CRO/TSD/NHP/KERS/FURNITURES AND KITCHEN/2019-20/926 dated 20-08-2019 20.8.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF MAN POWER UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No.GDH/SPMU-NHP/MANPOWER/2019-20/1061-71 dated 16-08-2019 16.8.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS(OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN CHICKAMAGALURU, CHITRADURGA, DAVANAGERE,BELLARY,UDUPI,SHIVAMOGGA DISTRICTS UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT (Package-3) vide No.EE/NO.1,GDH/NHP-3/PB-3/PKG-3/2019-20/1074-86 dated 16-08-2019 16.8.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS(OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER DIRECTORATE IN DHARWAD, HAVERI, BELGAUM, KARWAR, GADAG, KOPPAL DISTRICTS UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT (Package-2) vide No.EE/NO.4,IID/DWD/NHP/PIEZOMETERS/PKG-2/2019-20/407 dated 05-08-2019 5.8.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR REJUVENATION OF EXISTING PIEZOMETERS (OBSERVATION BOREWELLS) OF GROUND WATER COMING UNDER JURISDICTION OF BAGALKOT, VIJAYAPUR ,YADGIR, KALABURAGI, BIDAR AND RAICHUR DISTRICTS UNDER NATIONAL HYDROLOGY PROJECT vide No.EE/GD2/PB-1/NHP/QUOTATION/2019-20/385 dated 20-07-2019 20.7.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF FURNITURE TO STATE DATA CENTRE (CONFERENCE HALL OF WRDO) UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No.WRDO/NHP/FURNITURE/2019-20/2 dated 18-06-2019 18.6.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF LED DISPLAY SCREENS IN STATE DATA CENTRE (Conference Hall of WRDO) UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No.WRDO/NHP/LED screen 2019-20/1 dated 27-04-2019 27.4.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF WATER QUALITY LAB(LEVEL-2) EQUIPMENTS UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No.KERS/HYD DN/WQL/MRB/NHP-3/Equipment's/Notification/1395-402/2018-19 dated 01-02-2019 1.2.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF GLASSWARES AND CHEMICALS TO WATER QUALITY LAB(LEVEL-2) UNDER NATIONAL SHOPPING PROCEDURES vide No.KERS/HYD DN/WQL/MRB/NHP-3/Glass-Chemi/Notification/1403-410/2018-19 dated 01-02-2019 1.2.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Invitation for Quotations (call-2) for Supply of Equipments for SS lab and level-1 lab for the year 2018-19 under NHP vide No.EE/GD2/STR/NHP/QUOTATION/2018-19/1000 dated 04-02-2019 4.2.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Corrigendum vide No. EE/IID-3/K/AE-2 /NHP/Building/Tender/2018-19/695 dated 18-01-2019 for Quotations for Construction of Regional Data Processing Centre Building (Irrigation Investigation Circle) at Yeramarus Camp under NHP 18.1.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 •  
Invitation for Quotations for Construction of Regional Data Processing Centre Building (Irrigation Investigation Circle) at Yeramarus Camp under NHP vide No.EE/IID-3/K/AE-2/NHP/Building/Tender/2018-19/687 dated 10-01-2019 10.1.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-08-2023 11:09 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080