ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು (ಎಲ್ಐಎಸ್)

ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು (ಎಲ್ಐಎಸ್)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಏತದ ಹೆಸರು ಜಲಾನಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷ ಉದ್ದೇಶ
(ನೀರಾವರಿ/ಕುಡಿಯುವ/ಇತರ)
ಸ್ಥಿತಿ
(ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ / ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ)
1 ಬನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾವೇರಿ        
2 ಹುಚನಕೊಪ್ಪಲು ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - I ಕಾವೇರಿ        
3 ಹುಚನಕೊಪ್ಪಲು ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - II ಕಾವೇರಿ        
4 ಇಗ್ಗಲೂರ್ ಎಲ್ಐಎಸ್-ಎ ಕಾವೇರಿ        
5 ಇಗ್ಗಲೂರ್ ಎಲ್ಐಎಸ್-ಬಿ ಕಾವೇರಿ        
6 ಇಗ್ಗಲೂರ್ ಎಲ್ಐಎಸ್-ಸಿ II ಕಾವೇರಿ        
7 ಇಗ್ಗಲೂರ್ ಎಲ್ಐಎಸ್-ಸಿ I ಕಾವೇರಿ        
8 ಇಗ್ಗಲೂರ್ ಎಲ್ಐಎಸ್-ಡಿ ಕಾವೇರಿ        
9 ಕಬಿನಿ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕಾವೇರಿ        
10 ಕಚ್ನಹಳ್ಳಿ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - I ಕಾವೇರಿ        
11 ಕಚ್ನಹಳ್ಳಿ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - III ಕಾವೇರಿ        
12 ಕಚ್ನಹಳ್ಳಿ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - II ಕಾವೇರಿ        
13 ಕಾಮ ಸಮುಂದ್ರಾ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ - I ಕಾವೇರಿ        
14 ಕಾಮ ಸಮುಂದ್ರಾ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ - II ಕಾವೇರಿ        
15 ನಂಜಪುರ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾವೇರಿ        
16 ಪೆರಿಯಪಟ್ಣ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕಾವೇರಿ        
17 ಸೋಮವಾರಪೇಟ್ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕಾವೇರಿ        
18 ಅಲ್ಲಾಗಿ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 2014 _ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
19 ಬಲುಂಡಗೀರ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್   / ಬಳುಂಡಗಿ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 2012 _ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
20 ಬಸಪೂರ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - I ಕೃಷ್ಣ 2011 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21 ಬಸಪೂರ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - II ಕೃಷ್ಣ - 2015 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22 ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್- ಬನಹಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ 2014 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
23 ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್- ಖಾನಾಪುರ ಕೃಷ್ಣ 2015 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
24 ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್- ಕುರ್ಲಿಗೆರಿ ಕೃಷ್ಣ 2011 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
25 ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್- ರೆಡ್ಡೇರ್ ನಾಗನೂರ್ ಕೃಷ್ಣ 2015 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
26 ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್- ಸುರ್ಕೋಡ್ ಕೃಷ್ಣ 2013 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
27 ದೇವಲಾಪುರ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ   08.03.2019 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28 ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - I ಕೃಷ್ಣ 2017 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29 ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - II ಕೃಷ್ಣ - 2011 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30 ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 2021 - ¤ÃgÁªÀj ¥ÀÆtðUÉÆArzÉ.
31 ಹೊಸೂರ್ ವಕ್ಕುಂದ್ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1973 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
32 ಇಟಗಿ ಸಸಲ್ವಾಡ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 2011 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33 ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1973 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
34 ಜವಲಹಳ್ಳ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ   - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
35 ಕಾರಂಜಾ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಗೋದಾವರಿ 2017 _ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
36 ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ     ನೀರಾವರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
37 ಕೆಂಗನೂರ್ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1973 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
38 ಮಲಪ್ರಭಾ ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ. ಹೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಏತ ಕೃಷ್ಣ   - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
39 ಮಳ್ಳೂರ್ ಮತೊಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1978 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
40 ಸಿಗಟಾಲೂರ್ ಗದಗ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 15.07.2017   ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣ೵ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
41 ಸಿಗಟಾಲೂರ್ ಎದ ಬದಿ ಮದಲನೆ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 04.09.2015   ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣ೵ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
42 ಸಿಗಟಾಲೂರ್ ಎದ ಬದಿ ಹಮಿಗಿ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 24.12.2012   ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣ೵ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
43 ಸಿಗಟಾಲೂರ್ ಎದ ಬದಿ ಮುಂಡ್ವಾಡ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 24.12.2012   ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣ೵ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
44 ಸಿಗಟಾಲೂರ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - III ಕೃಷ್ಣ 31.01.2016   ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
45 ಸಿಗಟಾಲೂರ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - I ಕೃಷ್ಣ 31.10.2011   ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣ೵ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
46 ಸಿಗಟಾಲೂರ್ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂತ - II ಕೃಷ್ಣ 21.03.2013   ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣ೵ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
47 ಸಿಗಟಾಲೂರ್ ಮುಂಡರಗಿ ಶಾಖೆ ಕಾಲುವೆ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 15.07.017   ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣ೵ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
48 ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ 2016 - ¤ÃgÁªÀj ¥ÀÆtðUÉÆArzÉ.
49 ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಏತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ _ 2019 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
50 ಉಬ್ರಾಣಿ ಅನೃತಪುರ ಎ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ   2006   ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
51 ಯರಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1984 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
52 ಏಣಗಿ ಹಿಟ್ಟಂಗಿ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1978 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
53 ಅತಿವಾಳ ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ ಗೋದಾವರಿ _ _ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
54 ಕೋಂಗಳಿ ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ ಗೋದಾವರಿ _ _ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
55 ಕಾರಂಜಾ ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ 90 ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ ಗೋದಾವರಿ _ _ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
56 ಕಾರಂಜಾ ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ 60 ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ ಗೋದಾವರಿ _ _ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
57 ಬೋರಿ ಎಲ್‍ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ _ _ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
58 ಬಂದರವಾಡ ಎಲ್‍ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ _ _ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
59 ಮಣ್ಣೂರು ಎಲ್‍ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ _ _ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
60 ªÉAPÀmÉñÀégÀ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಕೃಷ್ಣ - 2021 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
61 vÀħÄa §§¯ÉñÀégÀ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಕೃಷ್ಣ - 2021 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
62 PÀÄ®ºÀ½î KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಕೃಷ್ಣ - 2021 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
63 ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಕೃಷ್ಣ - 2021 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
64 ZÀZÀr KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಕೃಷ್ಣ - 2021 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
65 PÉA¥ÀªÁqÀ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಕೃಷ್ಣ - 2021 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
66 UÉÆqÀa£ÀªÀÄ°Ì- KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಕೃಷ್ಣ - 2021 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
67 ¸Á¯Á¥ÀÄgÀ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É  ಕೃಷ್ಣ - 2021 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
68 «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಕೃಷ್ಣ - 2021 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
69 ತಿಳುವಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ 2018   ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70 ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ - 2008 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71 ಸನ್ಯಾಸಿಕೊಪ್ಪ  ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ 2016   ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72 ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ 2021   ಇತರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73 ದುಗಾ‍್ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ 2021   ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74 ಗುಡ್ಡದ ಮಾದಾಪುರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ 2021   ಇತರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75 ¸Ë¥ÀtÂðPÀ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಪಕ್ಷಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ 2014   ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76 ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ 2018   ಇತರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77 ಮೂಗೂರು  ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ 2021   ಇತರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78  ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
79  ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2021 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80 ಸಾಸ್ವೇಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2016 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81 ಸಾಸ್ವೇಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ   2021 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
82 ಗೋವಿನಕೋವಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2021 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
83 ಸವðಜ್ಞಾ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84 ಅಸುಂಡಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2017 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
85 ಮಡ್ಲೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2017 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
86 ಬಾಳಂಬೀಡು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
87 ಆಣೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88 ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89 ಹಿರೆಕ್ಔಂಶಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
90 ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2015 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
91 ಮೆಡ್ಲೇರಿ - ಹೊಳೆಆನವೇರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2021 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
92 ಕಸಬ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
93 ಬನವಾಸಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2017 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
94 ಕಚವಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2017 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
95 ಉಡುಗುಣಿ-ತಾಳಗುಂದ-ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
96 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2017 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
97 ಬರಮಸಾಗರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
98 ಜಗಳೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ   2019 ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
99 ¸Ëಕೂರು KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು   2019 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
100 ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು   2019 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
101 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು   2021 ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
102 ದೇವಲಾಪುರ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 2006 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
103 ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1978 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
104 ಕಟಮಳ್ಳಿ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1978 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
105 ಸಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1978 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
106 ಬೂದಿಹಾಳ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1978 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
107 ಜಕನೂರ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1969 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
108 ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1978 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
109 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 1976 - ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
110 ಕೊಳಚಿ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 2015 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
111 ಹದ್ಲಿ -ಗಂಗಾಪೂರ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 2017 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
112 ಮದಗುಣಕಿ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 2017 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
113 ಅಮರಗೋಳ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 2018 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
114 ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 2018 - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
115 ಸಿದ್ದಬಾವಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ 2020 - ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ
116 ಸವಣೂರು ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ - - ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
117 ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಎಲ್ಐಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ - - ತುಂತುರು / ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
118 ಮೂಗನೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ - - ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
119 ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 9 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪರಿಹಳ್ಳದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ - - ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
120 ಹಳಿಯಾಳ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನದಿ - - ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
121 ಉಳವಿ - ಕಡಗರಣಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನದಿ - - ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
122 ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ 129 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನದಿ - - ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
123 ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ 84 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕವಳಗಿಹಳ್ಳದಿಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನದಿ - - ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
124 ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ 62 ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ - - ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-01-2022 01:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080